Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viamyszkaminnie myszkaminnie
6406 ebda
Reposted fromjestemzero jestemzero viapdg pdg
8078 b786 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairiis iriis
1026 a410 500
1506 e284 500

ultrasnufkinworld:

moomins philosophy and moominpappas priorities 

Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viapannakies pannakies
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe vianaska naska
Z samym sobą nie mam nic wspólnego.
— Franz Kafka
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viaazazel azazel
9664 5c0b
Reposted fromshitsuri shitsuri viaazazel azazel
Zrób coś, już tak nie mogę, wszystko ma kolce, powietrze ma kolce, deszcz wymierza policzki. Włosy wplątały się w szprychy roweru, odchodzą razem z głową, zrób coś, zabierz mnie stąd.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viaazazel azazel
Jesteśmy sami do końca, nie pomogą ani alkohol, ani narkotyki, ani sprawdzanie, co tam na Facebooku, ani genitalia.
— Dorota Masłowska
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viaazazel azazel
Jeśli w ogóle Bóg istnieje, to powinien płakać przez cały czas. Wyć powinien, kurwa!
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromy-xcv-y y-xcv-y viaazazel azazel
4596 65ce
Reposted fromLittleJack LittleJack viaazazel azazel
9241 a9f7 500
Reposted fromwybuchmuzgu wybuchmuzgu viaazazel azazel

March 13 2017

8916 b0fc 500
Reposted frommoubp moubp viamoc-arrr-na moc-arrr-na
4438 c0fb
0083 2753 500
Reposted fromamatore amatore viaaynis aynis
2196 5d45
Reposted frommslexi mslexi viablackcat blackcat
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viablackcat blackcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl