Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

7842 d14c
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajethra jethra
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viajethra jethra
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viazupelnie zupelnie
Reposted fromidzsobie idzsobie viameadowlarks meadowlarks
3090 67c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupelnie zupelnie
3305 ec39 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacytaty cytaty
3195 46d3 500
Reposted fromtfu tfu viawolalabym wolalabym
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Quiet, yet wild.
Rough, and yet gentle.
— Sylvia Plath
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
The only way out is through.
— The only living boy in New York
8967 9a37 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viashakeme shakeme
9984 ff3c
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viashakeme shakeme
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
8088 2164 500
Reposted from777727772 777727772 viashakeme shakeme
7662 65fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl